Main Article News

Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN

Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN

Raport mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familes në Shqipëri.    

Terms of reference for external auditor and auditing company

Terms of reference for external auditor and auditing company

Notification on the cancellation of the tender process for auditing of AWEN and members on a new opening of the tendering procedures, will be announced soon.

Renewed Competitive Tendering on the  process of Auditing of  the project: “Protection and Promotion of women rights in Albania” 2016 – 2018 supported by Sida- Swedish International Development Cooperation Agency

Renewed Competitive Tendering on the process of Auditing of the project: “Protection and Promotion of women rights in Albania” 2016 – 2018 supported by Sida- Swedish International Development Cooperation Agency

Veprimtaria

Veprimtaria

Ky është një raport i shkurtër rreth aktiviteteve të zhvilluara nga AWEN gjatë vitit 2016. Një hapësirë të veçantë zë programi  “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri” mbështetur nga Sida - Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, me fokus arritjet kryesore të AWEN dhe organizatave anëtare.

Kontakt