Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009.

Gjatë viteve të fundit, AWEN ka qenë një nga aktorët kryesorë së bashku me organizata të shoqërisë civile në lobim dhe advokaci për çështjet e të drejtave të grave në Shqipëri.

AWEN ka implementuar disa projekte me qellim fuqizimin e grave dhe vajzave ne Shqiperi.

Aktualisht AWEN dhe organizatat anëtare janë duke zbatuar programin “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, mbështetur nga Sida- Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, gjatë periudhës Janar 2019 –Dhjetor 2021.

MAIN ARTICLE NEWS

Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Parë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SIDA. Afati i fundit për aplikime është 30 Prill, 2019, ora 17.00. Shkarko formatin e thirrjes. Shkarko formatin e aplikimit. Shkarko formatin e buxhetit.

Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN

Raport mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familes në Shqipëri.

Terms of reference for external auditor and auditing company

Notification on the cancellation of the tender process for auditing of AWEN and members on a new opening of the tendering procedures, will be announced soon.

Renewed Competitive Tendering on the process of Auditing of the project: “Protection and Promotion of women rights in Albania” 2016 – 2018 supported by Sida- Swedish International Development Cooperation Agency

Veprimtaria

Ky është një raport i shkurtër rreth aktiviteteve të zhvilluara nga AWEN gjatë vitit 2016. Një hapësirë të veçantë zë programi “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri” mbështetur nga Sida – Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, me fokus arritjet kryesore të AWEN dhe organizatave anëtare. Veprimtaria-e-AWEN-2016-Janar-2017-1.pdf Veprimtaria-e-AWEN-2017.pdf

KONTAKT