Mirësevini tek AWEN

Mirësevini tek AWEN Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009. Organizata jonë punon në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të vecantë në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është fuqizimi social, ekonomik, kulturor dhe politik i…

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë PREZANTIMI I QAGJZH Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim është një organizatë jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 1995. Ne punojmë për barazinë midis grave dhe burrave në Shqipëri. Ne e arrijmë këtë qëllim nëpërmjet advokacisë, lobimit dhe trajnimeve. Nëpërmjet advokacisë dhe lobimit në synojmë të përmirësojmë barazinë gjinore në…

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës INFORMACION I PËRMBLEDHUR RRETH SHOQATËS SË GRAVE ME PROBLEME SOCIALE Shoqata e Grave me Probleme Sociale (AWSP) është një organizatë jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 1999, e cila operon në Qarkun e Durrësit. Ajo ka si qëllim promovimin e barazisë gjinore në shoqëri si dhe mbrojtjen e të…

Unë, Gruaja, Pogradec

Unë, Gruaja, Pogradec “Unë, Gruaja” është një organizatë jofitimprurëse e regjistruar në Gjykatën e Tiranës më 31 korrik 2003, nr 748, e cila ushtron aktivitetin e saj në interes të publikut dhe në përputhje me Ligjin për Organizatat Jofitimprurëse. Misioni i organizatës është të fuqizojë, edukojë dhe integrojë gruan dhe të rinjtë në jetën sociale,…

Agritra-Vizion, Dibër

Agritra-Vizion, Dibër Agritra-Vizion është një organizatë lokale, e cila operon në rajonin e Dibrës që në shkurt të vitit 1998. Aktiviteti i saj filloi si një projekt i SNV (si projekt Agritra). Qëllimi i projektit ka qenё forcimi i pozitës sociale dhe ekonomike të grave në rrethin e Dibrës. Projekti ka patur nё fokus tё…

Gruaja tek Gruaja, Shkodër

Gruaja tek Gruaja, Shkodër OBJEKTIVAT Shoqata ofron keshillim dhe support emocional per femijet, grate dhe vajzat qe abuzohen fizikisht, seksualisht dhe emocionalisht ne zonat urbane dhe rurale MISIONI Emancipimi dhe mbeshtetja e grave ne nevoje. Te ndryshojne kushtet grave dhe vajzave te dhunuara, te rrise imazhin e tyre publik dhe prezencen e gruas ne jeten…

Forum i Gruas, Elbasan

Forum i Gruas, Elbasan INFORMACIONI I FGE Shoqata, eshte krijuar ne gusht te vitit 1991, dhe riregjistruar ne vitin 1995 si nje dege e Forumit te Pavaruar te Gruas Shqiptare, dega Elbasan. Eshte regjistruar si shoqate me vete me 07.01.2000 me vendim 4030 te Gjykates Rrethit Elbasan dhe riregjistruar me date 10.07.2003 me vendim nr…

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë INFORMACION RRETH QENDRES Qendra Psiko – Sociale “Vatra” eshte një organizatë grash jo-qeveritare, jofitimprurese, e regjistruar prane Gjykates se Rrethit Vlore me vendim 693, Dt. 02.10.2001 dhe e riregjistruar prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, me Nr. 211 Akti, dale 17.01.2005; licensuar nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve…

Shoqata “Jona”, Sarandë

Shoqata “Jona”, Sarandë Shoqata “Jona” është një shoqatë jo-fitimprurese, e cila operon në Sarandë që nga viti 2001 dhe ёshtё e regjistruar në Gjykatën e rrethit Sarandë me vendim nr.5, datë 05.04.2001. Shtrirja e veprimtarisё sё shoqatёs pёrfshin territorin e Bashkisё Sarandё, Bashkisё Delvinё, Finiq dhe Konispol. Shoqata “Jona” ka kontribuar në mbrojtjen e të…