COVID-19, trefishohen thirrjet për ndihmë për dhunë në familje pranë Linjës Kombëtare 116 117 / deri në 6 urdhëra mbrojtje në ditë vetëm në Durrës

“Praktika premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale”. Një panoramë ligjore dhe praktike për OJF-të e grave dhe politikbërërsit në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Me rritjen e dhunës kundër grave dhe vajzave në nivele të reja në të gjithë botën si pasojë e pandemisë…