Ligji pёr masa kundёr dhunёs nё familje

Ligji pёr masa kundёr dhunёs nё familje LIGJ Nr.9669, datë 18.12.2006 PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 20 mijë zgjedhësve, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Ky ligj ka për qëllim: 1.…

Strategjia Kombёtare pёr Barazinё Gjinore

Strategjia Kombёtare pёr Barazinё Gjinore Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2016-20201 dhe Plani i saj i Veprimit, hartuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me kontributin e Grupit Ndërinstitucional të Punës 2 , përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile e organizatave ndërkombëtare që fokusohen në çështjet e barazisë gjinore dhe kundër dhunës me…

Deklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim

Deklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim DEKLARATA E PEKINIT 1. Ne, Qeveritë, pjesëmarrëse në Konferencën e Katërt Botërore për Gratë, 2. Të mbledhura këtu në Pekin në shtator të vitit 1995, në përvjetorin e pesëdhjetë të themelimit të Kombeve të Bashkuara, 3. Të vendosura për të çuar më tej objektivat e barazisë, zhvillimit dhe…

Rezoluta 1325

Rezoluta 1325 E pranuar nga Këshilli i Sigurimit në takimin e tij të 4213-të, më 31 tetor 2000 Këshilli i Sigurimit, Duke rikujtuar rezolutat e tij: 1261 (1999) e 25 gushtit 1999, 1265 (1999) e 17 shtatorit 1999, 1296 (2000) e 19 prillit 2000 dhe 1314 (2000) e 11 gushtit 2000, si dhe deklaratat përkatëse…

Konventa e Stambolit

Konventa e Stambolit Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje Stamboll, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence 2 The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General…