Bëji ‘BLOCK’ dhunës seksuale!

Bëji ‘BLOCK’ dhunës seksuale! Video-mesazh që synon të rrisë vetëdijësimin e vajzave e djemve lidhur me format e dhunës dhe abuzimit seksual, duke çuar në rritjen e raportimeve, por mbi të gjitha në parandalimin e këtyre krimeve. Video e realizuar me mbështetjen e Qeverisë Kanadeze, nëpërmjet Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

COVID-19, trefishohen thirrjet për ndihmë për dhunë në familje pranë Linjës Kombëtare 116 117 / deri në 6 urdhëra mbrojtje në ditë vetëm në Durrës

“Praktika premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale”. Një panoramë ligjore dhe praktike për OJF-të e grave dhe politikbërërsit në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Me rritjen e dhunës kundër grave dhe vajzave në nivele të reja në të gjithë botën si pasojë e pandemisë…

Leter e hapur

Leter e hapur Sot është Përvjetori i 101, i Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Rreth njëqind vite më parë gratë lanë punët e tyre në fabrika dhe dolën nëpër rrugë të protestonin mbi pagat e ulta, pasigurinë në punë, kushtet jonjerëzore të punës dhe dhunën e gjithanshme të ushtruar ndaj tyre. Njëqind vite më vonë gratë…

Mirësevini tek AWEN

Mirësevini tek AWEN Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009. Organizata jonë punon në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të vecantë në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është fuqizimi social, ekonomik, kulturor dhe politik i…

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë PREZANTIMI I QAGJZH Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim është një organizatë jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 1995. Ne punojmë për barazinë midis grave dhe burrave në Shqipëri. Ne e arrijmë këtë qëllim nëpërmjet advokacisë, lobimit dhe trajnimeve. Nëpërmjet advokacisë dhe lobimit në synojmë të përmirësojmë barazinë gjinore në…

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës INFORMACION I PËRMBLEDHUR RRETH SHOQATËS SË GRAVE ME PROBLEME SOCIALE Shoqata e Grave me Probleme Sociale (AWSP) është një organizatë jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 1999, e cila operon në Qarkun e Durrësit. Ajo ka si qëllim promovimin e barazisë gjinore në shoqëri si dhe mbrojtjen e të…

Unë, Gruaja, Pogradec

Unë, Gruaja, Pogradec “Unë, Gruaja” është një organizatë jofitimprurëse e regjistruar në Gjykatën e Tiranës më 31 korrik 2003, nr 748, e cila ushtron aktivitetin e saj në interes të publikut dhe në përputhje me Ligjin për Organizatat Jofitimprurëse. Misioni i organizatës është të fuqizojë, edukojë dhe integrojë gruan dhe të rinjtë në jetën sociale,…