Agritra-Vizion, Dibër

Agritra-Vizion, Dibër Agritra-Vizion është një organizatë lokale, e cila operon në rajonin e Dibrës që në shkurt të vitit 1998. Aktiviteti i saj filloi si një projekt i SNV (si projekt Agritra). Qëllimi i projektit ka qenё forcimi i pozitës sociale dhe ekonomike të grave në rrethin e Dibrës. Projekti ka patur nё fokus tё…

Gruaja tek Gruaja, Shkodër

Gruaja tek Gruaja, Shkodër OBJEKTIVAT Shoqata ofron keshillim dhe support emocional per femijet, grate dhe vajzat qe abuzohen fizikisht, seksualisht dhe emocionalisht ne zonat urbane dhe rurale MISIONI Emancipimi dhe mbeshtetja e grave ne nevoje. Te ndryshojne kushtet grave dhe vajzave te dhunuara, te rrise imazhin e tyre publik dhe prezencen e gruas ne jeten…

Forum i Gruas, Elbasan

Forum i Gruas, Elbasan INFORMACIONI I FGE Shoqata, eshte krijuar ne gusht te vitit 1991, dhe riregjistruar ne vitin 1995 si nje dege e Forumit te Pavaruar te Gruas Shqiptare, dega Elbasan. Eshte regjistruar si shoqate me vete me 07.01.2000 me vendim 4030 te Gjykates Rrethit Elbasan dhe riregjistruar me date 10.07.2003 me vendim nr…

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë INFORMACION RRETH QENDRES Qendra Psiko – Sociale “Vatra” eshte një organizatë grash jo-qeveritare, jofitimprurese, e regjistruar prane Gjykates se Rrethit Vlore me vendim 693, Dt. 02.10.2001 dhe e riregjistruar prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, me Nr. 211 Akti, dale 17.01.2005; licensuar nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve…

Shoqata “Jona”, Sarandë

Shoqata “Jona”, Sarandë Shoqata “Jona” është një shoqatë jo-fitimprurese, e cila operon në Sarandë që nga viti 2001 dhe ёshtё e regjistruar në Gjykatën e rrethit Sarandë me vendim nr.5, datë 05.04.2001. Shtrirja e veprimtarisё sё shoqatёs pёrfshin territorin e Bashkisё Sarandё, Bashkisё Delvinё, Finiq dhe Konispol. Shoqata “Jona” ka kontribuar në mbrojtjen e të…

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ)

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) është një organizatë jofitimprurëse shqiptare, me seli në Tiranë, e themeluar në nëntor 1997. Që nga viti 2001, një degë e qendrës funksionon edhe në qytetin e Shkodrës. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) funksionon si qendër shërbimi juridike dhe psiko-sociale për gratë…

Konventa e Stambolit

Konventa e Stambolit Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje Stamboll, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence 2 The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General…