LIGJ Nr. 125-2020

LIGJ Nr. 125/2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006,“PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË NDRYSHUAR

Protection of criminal victims

During the last 6 months, AWEN has been defending 19 victims of criminal offenses in the District Courts. All cases have experienced crimes of gender-based violence against them and their family members.