Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021-2030

“Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021 – 2030” është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në koordinim dhe konsultim me ministritë e tjera përgjegjëse, njësitë e vetëqeverisjes vendore, institucionet e pavarura, organizatat e shoqërisë civile, akademinë, si dhe organizatat ndërkombëtare, të cilat punojnë për arritjen e barazisë gjinore dhe zvogëlimin e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, në Shqipëri.

Protection of criminal victims

During the last 6 months, AWEN has been defending 19 victims of criminal offenses in the District Courts. All cases have experienced crimes of gender-based violence against them and their family members.