Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë – Maj 2015.

“Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë.

Zbatimi i Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”

Periudha e monitorimit: Shtator 2014 – Maj 2015

Final_Raporti-i-integruar-09-korrik-2015-AWEN-1.pdf