Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave

Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutёn e saj 34/180 të datёs 18 dhjetor 1979 HYRË NË FUQI: më 3 shtator 1981, nё pёrputhje me nenin 27 (1) Shtetet palë të kësaj Konvente, Duke vёrejtur se Karta e Kombeve të Bashkuara rithekson besimin në të drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerёn e personit dhe në tё drejtat e barabarta të burrit dhe të gruas,