LIGJE DHE KONVENTA

Nr. 47/2018

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar

Konventa e Stambolit

Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje Stamboll, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence 2 The official languages of the Council of Europe are…

Janar 12, 2017

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave

Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutёn e saj 34/180 të datёs 18 dhjetor 1979 HYRË NË FUQI: më 3 shtator…

Shkurt 1, 2017

Rezoluta 1325

E pranuar nga Këshilli i Sigurimit në takimin e tij të 4213-të, më 31 tetor 2000 Këshilli i Sigurimit, Duke rikujtuar rezolutat e tij: 1261 (1999) e 25 gushtit 1999,…

Shkurt 1, 2017

Deklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim

DEKLARATA E PEKINIT 1. Ne, Qeveritë, pjesëmarrëse në Konferencën e Katërt Botërore për Gratë, 2. Të mbledhura këtu në Pekin në shtator të vitit 1995, në përvjetorin e pesëdhjetë të…

Shkurt 1, 2017

Strategjia Kombёtare pёr Barazinё Gjinore

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore (SKBGJ) 2016-20201 dhe Plani i saj i Veprimit, hartuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me kontributin e Grupit Ndërinstitucional të Punës 2 ,…

Janar 12, 2017

Ligji pёr masa kundёr dhunёs nё familje

LIGJ Nr.9669, datë 18.12.2006 PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 20 mijë zgjedhësve, KUVENDI I…

Janar 12, 2017

RRJETI AWEN

Mirësevini tek AWEN

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009. Organizata jonë punon në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të vecantë në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është fuqizimi social, ekonomik, kulturor dhe politik i gruas shqiptare. Rrjeti përbëhet nga 9 organizata të cilat ndodhen në të gjithë territorin e Shqipërisë, nga veriu në jug dhe më specifikisht:

  1. Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim,  Tiranë
  2. Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza, Tiranë
  3.  Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës
  4. Shoqata Unë Gruaja, Pogradec
  5. Shoqata Agritra Vizion, Peshkopi
  6. Shoqata Gruaja tek Gruaja, Shkodër
  7. Forumi  i Gruas Elbasan
  8. Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë
  9. Shoqata Jona, Sarandë
  10. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë, Vlorë

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë

Empty section. Edit page to add content here.

Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza – Tiranë.

Empty section. Edit page to add content here.

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, Durrës

Empty section. Edit page to add content here.

Unë, Gruaja, Pogradec

Empty section. Edit page to add content here.

Agritra-Vizion, Dibër

Empty section. Edit page to add content here.

Gruaja tek Gruaja, Shkodër

Empty section. Edit page to add content here.

Forum i Gruas, Elbasan

Empty section. Edit page to add content here.

Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë

Empty section. Edit page to add content here.

Shoqata “Jona”, Sarandë

Empty section. Edit page to add content here.