Konventa e Stambolit

Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje Stamboll Shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet e tjera nënshkruese të kësaj Konvente, duke rikujtuar Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (ETS Nr. 5, 1950) dhe Protokollet e saj, Kartën Sociale Europiane (ETS Nr. 35, 1961, të rishikuar në 1996, ETS Nr. 163), Konventën e Këshillit të Europës mbi Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (CETS Nr. 197, 2005) dhe Konventën e Këshillit të Europës mbi Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual (CETS Nr. 201, 2007).

Dokumenta Ndihmëse

Konventa-e-Stambollit-1

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.