Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ)

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) është një organizatë jofitimprurëse shqiptare, me seli në Tiranë, e themeluar në nëntor 1997. Që nga viti 2001, një degë e qendrës funksionon edhe në qytetin e Shkodrës. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) funksionon si qendër shërbimi juridike dhe psiko-sociale për gratë e dhunuara dhe të varfëra. Të gjitha shërbimet ofrohen falas.

Vizioni i QNLQ-së:

“Ligjshmëria është e rëndësishme për zhvillimin e gruas”

Misioni i QNLQ-së:

“Forcimin e aksesit të grave në sistemin ligjor dhe të drejtësisë nëpërmjet:

 • Ofrimit të shërbimit ligjor, i shoqëruar me mbështetje të lirë psiko-sociale për gratë dhe vajzat e varfra dhe / ose të dhunuara.
 • Pjesëmarrje në hartimin e ligjeve dhe politikave shtetërore, bazuar në barazinë gjinore.
 • Ndërmjetësim për demokratizimin dhe përmirësimin e sistemit të drejtësisë nëpërmjet studimeve, monitorimit dhe përgjithësimeve të praktikave më të mira ligjore.

Struktura e QNLQ-së:

 • Bordi i Drejtoreve
 • Drejtori Ekzekutiv
 • Sektori i ndërmjetësimit për përmirësimin e legjislacionit dhe funksionimin e duhur të organeve të drejtësisë.
 • Sektori i Shërbimit Ligjor
 • Sektori Psiko-Social
 • Sektori i Shkrimit dhe Menaxhimit të Projektit
 • Sektori i Ndihmës Juridike për organizatat jofitimprurëse (ky sektor ka funksionuar përkohësisht në periudhën 2001-2003).

Ekspertiza:QNLQ ofron një ekspertizë të kualifikuar në disa drejtime:

 • në fushën e drejtësisë civile dhe në fushën penale.
 • në varësin të gjinisë si element i ligjshmërisë.
 • në parandalimin e luftës kundër dhunës në familje.
 • në këshillim grupi dhe familje psiko-social.
 • Ekspertizë përmes studimeve dhe monitorimit të legjislacionit dhe politikave për mundësi të barabarta.
 • Stafi i QNLQ ofron arsimim ligjor për publikun dhe trajnim lidhur me kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit.