Qendra Psiko-Sociale “Vatra”, Vlorë

INFORMACION RRETH QENDRES

Qendra Psiko – Sociale “Vatra” eshte një organizatë grash jo-qeveritare, jofitimprurese, e regjistruar prane Gjykates se Rrethit Vlore me vendim 693, Dt. 02.10.2001 dhe e riregjistruar prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, me Nr. 211 Akti, dale 17.01.2005; licensuar nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta per ofrimin e sherbimeve sociale per shtresat ne nevoje; Qendra Psiko-Sociale “Vatra” eshte nje organizate jofitimprurese dhe eshte krijuar ne vitin 1999, eshte licensuar nga Ministria e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta si Qender per ofrimin e sherbimeve rezidenciale nga viti 2004 e ne vazhdim (duke rinovuar licensen cdo 3 vjet) . Aktualisht Nr. Licenses: 1716 date 02.09.2008. Eshte e regjistruar ne Drejtorine e Tatim Taksave Vlore me Nr. Nipti K 47201205W.

Qendra Vatra synon mbeshtetjen e shtresave ne nevoje, vecanerisht te grave, vajzave, te rinjve dhe femijeve ne rajonin e Shqiperise se Jugut, nepermjet programeve te ndergjegjesimit, te shperndarjes se sherbimeve sociale ne komunitet dhe informimit te publikut.

QENDRA “VATRA” PUNON NE KETO DREJTIME:

– Parandalim i trafikimit te qenieve njerezore dhe dhunes ne familje dhe problemet qe gjenerojne keto fenomene.

– Ne Rehabilitim dhe Riintegrim te viktimave te trafikimit njerezor dhe dhunes ne familje;

– Ngritje kapacitetesh per perfaqesues te institucioneve shteterore dhe joshteterore ne lidhje me ceshtje te trafikimit njerezor dhe dhunes ndaj grave dhe vajzave;

– Lobim dhe advokaci ne mbrojtje te te drejtave te grave dhe vajzave.

Nga viti 1999 e ne vazhdim Qendra Vatra ka implementuar projekte ne fushen e parandalimit, per sensibilizimin e grave, vajzave, te rinjve dhe komunitetit ne teresi, per rrezikun qe paraqesin fenomene te tilla si : trafikimi, dhuna, droga, SST etj , duke dhene orientime per tu mbrojtur prej tyre.

Ne vitin 2001 “Vatra” zgjeroi aktivitetin e saj me ngritjen e te pares Strehez ne Shqiperi, per akomodimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e grave dhe vajzave, viktima te trafikimit njerezor dhe te dhunes ne familje.

Nga viti 2003 e ne vazhdim, “Vatra” eshte anetare e Grupit Kombetar te Punes per Hartimin dhe Zhvillimin e Strategjive dhe Planet e Veprimit Antitrafik te Qeverise Shqiptare dhe eshte perfshire si partner ne zbatimin e objektivave dhe masave te marra ne Strategjine Kombetare Antitrafik per vitin 2005-2007 dhe 2008-2010. Ne vitin 2010, stafi i Vatres ishte pjese e takimeve konsultative te organizuara nga Zyra e Koordinatorit Kombetar Antitrafik per hartimin e Strategjise Kombetare Antitrafik 2011-2013, si dhe per hartimin e procedurave standarte operative per identifikimin dhe referimin e viktimave te trafikimit dhe ne rrezik trafikimi.

Vatra eshte anetare nenshkruese e Marreveshjes se Mekanizimit Kombetar te Referimit prej vitit 2005.
Gjithashtu ajo u perfshi edhe si anetare e Grupit te Punes të ngritur nga Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta ne hartimin e Standarteve per Shperndarjen e shërbimeve sociale.
Puna, sukseset dhe kontributi qe Qendra Psiko Sociale “Vatra” ka dhene keto 12 vjet, jane vleresuar nga Organizata Nderkombetare te cilat kane dhene cmime nderkomebatre.