Seancё Informuese me anëtaret e Rrjetit AWEN.

Seancё Informuese me anëtaret e Rrjetit AWEN, mbi Kartën Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore.