Studime

Dhuna në Marrëdhëniet Intime në Adoleshencë në Shqipëri - Studim Kombëtar, 2018

Ky studim është realizuar nga Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) në kuadrin e programit
“Mbrojtje dhe Promovim i të Drejtave të Grave në Shqipëri”, me mbështetjen fi nanciare të Qeverisë
Suedeze.
“Ky material është plotësisht i fi nancuar nga Agjensia Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Bashkëpunim
(Sida). Sida nuk është domosdoshmërisht dakort me opinionin e shprehur.”