Studime

Dhuna seksuale dhe ngacmimi seksual: Një analizë e situatës

Ky studim është realizuar nga Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) në kuadrin e programit “Mbrojtje dhe Promovim i të Drejtave të Grave në Shqipëri”, me mbështetjen financiare të Qeverisë
Suedeze.

“Ky material është plotësisht i financuar nga Agjensia Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Sida). Sida nuk është domosdoshmërisht dakord me opinionin e shprehur.”

Dhuna në Marrëdhëniet Intime në Adoleshencë në Shqipëri - Studim Kombëtar, 2018

Ky studim është realizuar nga Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) në kuadrin e programit
“Mbrojtje dhe Promovim i të Drejtave të Grave në Shqipëri”, me mbështetjen fi nanciare të Qeverisë
Suedeze.
“Ky material është plotësisht i fi nancuar nga Agjensia Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Bashkëpunim
(Sida). Sida nuk është domosdoshmërisht dakort me opinionin e shprehur.”

Dhuna në Marrëdhëniet Intime dhe dhuna seksuale tek të rinjtë në Shqipëri.

Ky studim është realizuar nga Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri
(AWEN) në kuadrin e programit “Mbrojtje dhe Promovim i të Drejtave
të Grave në Shqipëri 2019-2021”, me mbështetjen financiare të Qeverisë
Suedeze.

“Ky material është plotësisht i financuar nga Agjensia Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Bashkëpunim
(Sida). Sida nuk është domosdoshmërisht dakort me opinionin e shprehur.”