Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Parë për Propozime
mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e
të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021
“Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, financuar nga
Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SIDA. Afati i fundit për
aplikime është 30 Prill, 2019, ora 17.00.