Vizitë studimore.

Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN me nëntë organizatat e saj, në shoqatën Gruaja tek Gruaja, në Shkodër.