Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave

Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolut?n e saj 34/180 të dat?s 18 dhjetor 1979 HYRË NË FUQI: më 3 shtator 1981, n? p?rputhje me nenin 27 (1) Shtetet palë të kësaj Konvente, Duke v?rejtur se Karta e Kombeve të Bashkuara rithekson besimin në të drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vler?n e personit dhe në t? drejtat e barabarta të burrit dhe të gruas.

Protection of criminal victims

During the last 6 months, AWEN has been defending 19 victims of criminal offenses in the District Courts. All cases have experienced crimes of gender-based violence against them and their family members.