LIGJ Nr. 47/2018

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006, “PËR
MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË NDRYSHUAR

Protection of criminal victims

During the last 6 months, AWEN has been defending 19 victims of criminal offenses in the District Courts. All cases have experienced crimes of gender-based violence against them and their family members.