AWEN dhe OShC-të e tjera të grave janë më demokratike, të qëndrueshme, të angazhuara në çështjet mjedisore dhe më efikase në realizimin e misionit të tyre

 

"Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave dhe vajzave në Shqipëri"

Periudha e implementimit: janar 2019 - dhjetor 2022

Mbështetur nga: Sida

Ky program ka patur tre komponentë kryesorë: (a) advokim dhe lobim në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave; (b) zhvillim institucional/forcim organizativ i AWEN-it dhe anëtarëve të tij; (c) ofrimi i mbështetjes anëtarëve të AWEN-it me qëllim ofrimin e shërbimeve të specializuara, organizimin e iniciativave sensibilizuese dhe advokuese, si dhe ngritjen e kapaciteteve për të mbrojtur dhe përmirësuar të drejtat e grave.

Nëpërmjet kësaj ndërhyrje është arritur:

  • Përmirësimi dhe zbatimi i politikave dhe kuadrit ligjor nga ligjzbatuesit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave.
  • 9 organizata anëtare të AWEN-it janë mbështetur me ndërhyrje të përshtatura për ngritjen e kapaciteteve.
  • Ofrimi i shërbimeve të specializuara mbështetëse dhe realizimi i nismave sensibilizuese dhe avokuese.
  • 41 ndërhyrje emergjente advokuese në shkallë të vogël të zbatuara nga organizatat jo-anëtare

 

"Barazia Gjinore është një e drejtë! Forcimi i aktivizmit për të drejtat e grave në zonat e thella të Shqipërisë"

Periudha e implementimit: qershor 2021-maj 2022

Mbështetur nga: Programi i granteve të vogla – Ambasada e SHBA-ve

Projekti realizoi një ndërhyrje gjithëpërfshirëse me qëllim fuqizimin e grave dhe adresimin e dhunës me bazë gjinore. Ndërhyrja u fokusua në dy nivele—nivel vendor (Lushnje, Kavajë, Tropojë) dhe në nivel kombëtar. Përmes punës në terren dhe kontakteve me organizatat lokale, AWEN identifikoi dy probleme: (a) organizatat lokale të shoqërisë civile dhe agjentët e ndryshimit që mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e grave në veçanti janë të dobëta; dhe (b) përfaqësuesit e pushtetit vendor kanë informacion të kufizuar rreth të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe të drejtave të grave në veçanti. Projekti synoi të adresonte këto dy probleme dhe të përmirësonte situatën.

Nëpërmjet kësaj ndërhyrje është arritur: 

  • Kapacitete më të mëdha të organizatave lokale, grupeve të komunitetit, apo aktorëve të tjerë lokalë për të mbrojtur dhe për t’i shërbyer më mirë vajzave/grave në komunitet.
  • Nivele më të larta të informimit dhe ndërgjegjësimit në vajzave dhe grave rreth të drejtave të tyre.
  • Nivele më të larta ndjeshmërie të komuniteteve ndaj të drejtave të vajzave/grave.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.