Dhuna në marrëdhëniet intime dhe dhuna seksuale tek të rinjtë në Shqipëri

Ky studim është realizuar nga Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri
(AWEN) në kuadrin e programit “Mbrojtje dhe Promovim i të Drejtave
të Grave në Shqipëri 2019-2021”, me mbështetjen financiare të Qeverisë
Suedeze.

“Ky material është plotësisht i financuar nga Agjensia Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Bashkëpunim
(Sida). Sida nuk është domosdoshmërisht dakort me opinionin e shprehur.”

Dokumenta Ndihmëse

AWEN-Dhuna-AL

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.